Bilaga till Cision Impact-tjänst - sist uppdaterad: den 9 augusti 2021

 

Denna bilaga till Cision Impact-tjänst (”Bilaga”) kompletterar det befintliga avtalet mellan parterna (”Ramavtalet”). Begrepp med stora bokstäver som används i bilagan men inte definieras har den betydelser som anges i huvudavtalet. I händelse av konflikt mellan denna bilaga och ramavtalet gäller denna bilaga.

 

    1. Definitioner

För tillämpningen av denna bilaga är referenser till ”tjänster” i ramavtalet referenser till Cision Impact (definieras nedan).

"Publik" avser en grupp från CisionIDs.

Tjänster för publiksegment” avser de tjänster som leverantör tillhandahåller kund enligt en beställning och/eller arbetsförklaring där leverantör skapar en samling datamängd av personer som har tagit kunddata eller leverantörsdata i anspråk via Cision Impact.

CisionID” betyder ett unikt, blint, icke-identifierbart, alfanumeriskt värde i datamängden.

Cision Impact” avser rapporter som mäter räckvidden och effekten på medierna, pressmeddelanden och annan företagskommunikation som leverantör tillhandahåller kund enligt en beställning.

Konverteringshändelser” avser hemsidestatistik som förbättrar resultaten från Cision Impact.

 

    2. Villkor för Cision Impact

2.1. Avgifter. Avgifter baseras på parternas överenskomna uppskattning av kunds användning. Leverantör kan utföra revisioner för att bestämma kunds faktiska volym. Om kunds granskade volym överstiger den överenskomna uppskattningen, ska leverantör sluta tillhandahålla innehåll över sådan uppskattning.

2.2. Fördelad kod. För att möjliggöra konverteringshändelser på Cision Impact kan leverantör tillhandahålla kod till kund som möjliggör egenskaper på hemsidan ("distribuerad kod"). Leverantör medger kund en icke-överförbar, icke-exklusiv licens för att använda fördelad kod på kunds hemsida under tiden för beställningen. Kund behåller kontrollen över installationen och konfigurationen av fördelad kod på varje kundhemsida och kund ansvarar för eventuella förluster som är relaterade till eller till följd av användningen av den fördelade koden. Efter det att beställningen avslutats eller upphört ska kund omedelbart ta bort och radera alla kopior av den fördelade koden. Villkoret för "tjänster" i ramavtalet inkluderar fördelad kod.

 

    3. Villkor för tjänster för publiksegment

3.1. Licens. Leverantör ger kund en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig, icke-överförbar, icke-underlicensierbar rätt att använda CisionID:erna för betalda ominriktningskampanjer och hantering av publikinriktning. 

3.2. Begränsningar. Alla restriktioner för användning av leverantörsdata i ramavtalet gäller för CisionID och publik. Kund ska inte använda CisionID eller publik för att identifiera, identifiera om eller kontakta någon person direkt.

3.3. Avgifter. Aktivering av varje CisionID för betald ominriktning kommer att medföra extra avgifter (inklusive men inte begränsat till en CPM, betald medieplattformsavgift eller mediekostnad) som anges i en beställning ("Aktiveringsavgifter"). Aktiveringsavgifter faktureras efter aktivering.  

3.4. Betalda ominriktningskampanjer. Leverantör kan hjälpa kund med aktivering av CisionID för betalda ominriktningskampanjer via leverantörs tredjeparts-partner enligt en beställning. Leverantör kan också tillhandahålla publikresultat som härrör från Tjänster för publiksegment till kunden via kundens plattform för datahantering ("DMP") eller plattform för efterfrågesidan ("DSP"). I sådana fall ska kund: (a) snabbt identifiera och ge kontaktinformation till leverantör för kunds DMP eller DSP; och (b) använda Tjänster för publiksegment enbart för kundens interna affärsändamål och i enlighet med tillämpliga sekretesslagar. Utöver de begränsningar som anges i avsnitt 3.2 ovan, samtycker kund till att den inte kommer att tillåta någon annan part att: (a) använda publik(er) för eller för tredje parts räkning; eller (b) ge någon tredje part, utom kundens DMP eller DSP, tillgång till publiken, information, material eller dokumentation relaterad till publiken. Vid avslutad eller upphörande av beställningen ska kund omedelbart radera publiken och all information som är relaterad till eller härledd från Tjänster för publiksegment, inklusive det som finns hos kundens DMP eller DSP.