Bilaga till Tjänster för kontroll - senast uppdaterad: 15 September 2021

 

Denna bilaga till Tjänster för kontroll ("Bilaga") kompletterar det befintliga avtalet mellan parterna ("Ramavtal"). Begrepp med stora bokstäver som används men inte definieras i denna bilaga har de betydelser som anges i ramavtalet. I händelse av konflikt mellan denna bilaga och ramavtalet gäller denna bilaga.

 

1.       Definitioner

"Tjänster" avses de Lyssnings- och Kontrolltjänster som leverantör tillhandahåller kund.

 

2.       Villkor för tjänst

2.1. Ansvar. Kunden ska följa Twitters användarvillkor, vanligtvis på https://twitter.com/tos, och YouTubes användarvillkor, vanligtvis på https://www.youtube.com/t/terms.

2.2. Användarskydd. Kunden ska inte: (a) medvetet visa, distribuera eller på annat sätt göra leverantörsdata tillgängliga för någon person eller enhet som den rimligen tror kan använda leverantörsdata på ett sätt som skulle kunna vara oförenligt med den personens rimliga förväntningar på integritet; (b) genomföra forskning eller analys som isolerar en liten grupp individer eller någon enskild individ för olagliga eller diskriminerande ändamål; (c) använda leverantörsdata för att fokusera på, segmentera eller profilera någon individ baserat på hälsa, negativ ekonomisk status eller tillstånd, politisk tillhörighet eller tro, ras eller etniskt ursprung, religiös eller filosofisk tillhörighet eller tro, sexliv eller sexuell läggning, fackförening medlemskap, uppgifter om några påstådda eller faktiska brott som skulle ha begåtts eller andra känsliga kategorier av personlig information som är förbjuden enligt tillämplig lag; (d) utan leverantörens skriftliga förhandsgodkännande, men med förbehåll för tillämplig lag, visa, distribuera eller på annat sätt göra leverantörsdata tillgängliga för någon medlem i USA: s underrättelsetjänst eller någon annan myndighet eller offentlig enhet.

2.3. Borttagning av leverantörsdata. En licensgivare eller tillämplig lag kan kräva att leverantören tar bort personuppgifter inom något leverantörsdata. I sådana fall kommer leverantören att underrätta kunden om vilket leverantörsdata som påverkats och som kräver borttagning. Kunden ska omedelbart ta bort sådan information från sina system, antingen under eller efter perioden.

2.4. Begränsningar. Kund ska inte använda leverantörsdata som bevis i rättsliga förfaranden, i politiska aktiviteter eller för någon offentlig uppvisning inklusive, men inte begränsat till, marknadsföring, reklam, godkännande, publikation och pedagogisk utställning.

2.5. Avgifter. Avgifter kan baseras på parternas överenskomna uppskattning av kundens användning. Leverantör kan utföra revisioner för att bestämma kundens faktiska volym. Om kunds granskade volym överstiger den överenskomna uppskattningen, ska leverantör sluta tillhandahålla leverantörsdata utöver sådan uppskattning.

2.6. Licens för leverantörsdata. Leverantör ger kund en världsomspännande, icke-exklusiv, icke-överförbar, royaltyfri licens för att använda, ladda ner, kopiera eller på annat sätt ta bort leverantörsdata från leverantörs system, i enlighet med denna bilaga.

2.7. Licens för kunddata. Kund medger leverantör en icke-exklusiv, royaltyfri licens för att behandla kunddata i syfte att tillhandahålla tjänsterna.

2.8. Tillgänglighet. Tjänsterna ska upprätthålla en genomsnittlig tillgänglighet på inte mindre än 99,5%, mätt på månadsbasis, exklusive stillestånd som orsakas av (1) planerat underhåll utfört mellan klockan 00:00 och 06:00 amerikansk östtid; (2) akut underhåll; och (3) force majeure. Tillgång till tjänsterna kan vara disponibla under schemalagda underhållsperioder, och prestanda kan vara långsammare än normalt.

2.9. Support. Kund har obegränsad tillgång till leverantörs supportcenter för on-line-produkter.

 

3.      Villkor till Sändningstjänster

I detta avsnitt 3 anges ytterligare villkor som gäller för att sända medietjänster (“Sändningstjänster”) och leverantörsdata som tillhandahålls via Sändningstjänster (“Sändningsinnehåll”).

3.1. Godtagbar användning. Kund och användare kan: (a) söka efter och hämta video- och ljudströmmar, (b) redigera klipp för lagring på och hämtning från tredjepartsleverantörs servrar via de tillhandahållna verktygen; (c) endast använda sändningsinnehållet för kundens interna, professionella bruk och för privat, icke-kommersiell bedömning, kommentar, nyhetsrapportering, undervisning, stipendium eller forskning; (d) distribuera sändningsinnehållet endast inom kunds organisation i digital kopia eller länkdistribution via e-post, på det sätt som tredje parts programvara tillåter; (e) inte offentligt distribuera, sända, överföra, visa eller på annat sätt offentligt visa någon del av sändningsinnehållet på något sätt, inklusive att lägga ut klipp till en offentlig hemsida på Internet; (f) inte sälja vidare, redistribuera, ladda ner eller lagra sändningsinnehåll, annat än vad som tillåts i detta avsnitt; och (g) inte skapa härledda verk, kopiera och klistra in länkar, sälja vidare, bakåtkonstruera eller på annat sätt redistribuera sändningsinnehållet eller tredje parts programvara. Kund och användare måste göra sitt bästa för att förhindra obehörig kopiering eller distribution av sändningsinnehållet.

 

4.      Villkor för LexisNexis-innehåll

I detta avsnitt 4 anges ytterligare villkor som gäller för LexisNexis-innehåll som nås via tjänsterna ("LexisNexis-innehåll").

4.1. LexisNexis-innehåll. Allt LexisNexis-innehåll omfattas av LexisNexis-villkoren, vanligtvis på http://www.lexisnexis.com/terms/general.aspx eller sådana andra villkor som kunden har ingått med LexisNexis direkt.

4.2. Quickshare. Om kund prenumererar på Quickshare kan kund publicera eller distribuera LexisNexis-innehåll internt till antalet mottagare som anges i beställningen via dagliga nyhetsbrev, e-postöverföring och/eller via kunds intranät. När det gäller detta stycke betyder "internt" kund och dess dotterbolag.

 

5.      Villkor för kanadensiskt innehåll

I detta avsnitt 5 anges ytterligare villkor som gäller för leverantörsdata som kommer från Kanada ("kanadensiskt innehåll") som nås via tjänsterna.

5.1. Kanadensiskt innehåll. Allt kanadensiskt innehåll omfattas vanligtvis av http://cnw.en.mediaroom.com/cnw-content-licensing-terms.

 

6.      Användare i Storbritannien

I detta avsnitt 6 anges ytterligare villkor som gäller för innehåll från Newspaper Licensing Agency (“NLA”) eller Copyright Licensing Agency (“CLA”) som användare i Storbritannien har tillgång till via tjänsterna (“NLA eller CLA Content”).

6.1. NLA- och CLA-innehåll. Om kund ger användare i Storbritannien tillgång till innehåll från NLA eller CLA, ska kund: (a) erhålla en licens för NLA- eller CLA-innehåll som använder tjänsterna direkt från NLA eller CLA, i den mån det är tillämpligt för sådana användare i Storbritannien; (b) om det inte är licensierat av NLA eller CLA, inte vidare reproducera, kopiera, distribuera, visa, sälja, publicera, sända, sprida, leverera eller överföra NLA- eller CLA-innehåll antingen internt eller till någon tredje part (med undantag för licensierade konsultbyråer inom PR och/eller handel/professionella organisationer) som kan kränka de immateriella rättigheter som tillhör NLA eller CLA, i den mån det är tillämpligt; (c) inte ta bort, dölja eller ändra upphovsrättsmeddelanden som finns på eller inom NLA- eller CLA-innehållet när de nås eller levereras; (d) inte lagra NLA- eller CLA-innehåll i elektronisk form som en del av något bibliotek eller arkiv med annan information än inom tjänsterna; och (e) tillhandahålla en rapport på begäran av leverantör som anger antalet tillåtna användare inom kundens organisation i Storbritannien.