Bilaga till övervakningstjänster – senast uppdaterad: 12 april 2022

 

Denna bilaga till övervakningstjänster (”bilaga”) kompletterar det befintliga avtalet mellan parterna (”huvudavtalet”). Termer med stor begynnelsebokstav som används men inte definieras i denna bilaga har den betydelse som anges i huvudavtalet. I händelse av avvikelser mellan denna bilaga och huvudavtalet ska denna bilaga gälla.

 

1.       Definitioner

”Ersättningstagare” har definitionen som anges i huvudavtalet för ändamålen i denna bilaga och inkluderar leverantörens tredjepartsinnehållsleverantörer.

”Rapporter” betyder tjänster som levereras till kunden i form av analytiska rapporter.

”Tjänster” betyder avlyssnings-, övervaknings- och analystjänster som leverantören tillhandahåller till kunden.

”Leverantörsdata” har definitionen som anges i huvudavtalet för ändamålen i denna bilaga och exkluderar rapporter.

 

2.       Servicevillkor

2.1. Ansvar.Kunden kommer att följa Twitters användarvillkor, vanligtvis på https://twitter.com/tos, och YouTubes användarvillkor, vanligtvis på https://www.youtube.com/t/terms.

2.2. Användarskydd. Kunden kommer inte: (a) medvetet visa, distribuera eller på annat sätt göra leverantörsdata tillgänglig för någon person eller enhet som den rimligen tror kan använda leverantörsdata på ett sätt som skulle ha potential att vara oförenligt med den personens rimliga förväntningar på integritet; (b) utföra forskning eller analys som isolerar en liten grupp individer eller någon enskild individ i olagliga eller diskriminerande syften; (c) använda leverantörsdata för att rikta in sig på, segmentera eller profilera en individ baserat på hälsa, negativ ekonomisk status eller tillstånd, politisk tillhörighet eller övertygelse, ras eller etniskt ursprung, religiös eller filosofisk tillhörighet eller övertygelse, sexliv eller sexuell läggning, fackföreningsmedlemskap, uppgifter relaterade till påstådda eller faktiska brott eller andra känsliga kategorier av personlig information som är förbjuden enligt tillämplig lag; (d) utan leverantörens föregående skriftliga medgivande, men i enlighet med tillämplig lag, visa, distribuera eller på annat sätt göra leverantörsdata tillgänglig för någon medlem av den amerikanska underrättelsetjänsten eller någon annan statlig eller offentlig enhet.

2.3. Förstörelse, borttagning och rättelse av leverantörsdata. Leverantören kan behöva ta bort eller korrigera leverantörsdata. I sådana fall kommer leverantören att meddela kunden om påverkade leverantörsdata som kräver borttagning eller korrigering, och kunden kommer omedelbart att ta bort eller korrigera sådan information från sina system. Vid uppsägning eller utgång av kundens avtal ska kunden radera eller förstöra all leverantörsdata som den har erhållit, exklusive rapporter, och den ska intyga för leverantören att sådan radering och förstöring har slutförts.

2.4. Restriktioner. Kunden kommer inte att använda leverantörsdata som bevis i rättsliga förfaranden, i politiska aktiviteter eller för någon offentlig visning inklusive, men inte begränsat till, marknadsföring, reklam, rekommendationer, publicitet och utbildningsutställningar.

2.5. Avgifter.Avgifterna kan baseras på parternas överenskomna uppskattning av kundens användning. Leverantören kan genomföra granskningar för att fastställa kundens faktiska volym. Om kundens granskade volym överstiger den överenskomna uppskattningen, kommer leverantören att upphöra med att tillhandahålla leverantörsdata över sådan uppskattning.

2.6. Leverantörens datalicens. Leverantören ger kunden en världsomspännande, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, royaltyfri licens att använda, ladda ner, kopiera eller på annat sätt ta bort leverantörsdata från leverantörens system, enbart för kundens interna affärsändamål.

2.7. Kundens datalicens. Kunden beviljar leverantören en icke-exklusiv, royaltyfri licens att behandla kunddata i syfte att tillhandahålla tjänsterna.

2.8. Tillgänglighet.Tjänsterna kommer att upprätthålla en genomsnittlig tillgänglighet på inte mindre än 99,5 %, mätt på månadsbasis, exklusive driftstopp orsakad av (1) schemalagt underhåll som utförs mellan klockan 12:00 och 06:00 ET; (2) akut underhåll och (3) force majeure (enligt definitionen i huvudavtalet). Tillgång till tjänsterna kan vara tillgänglig under schemalagda underhållsperioder, men prestandan kan vara långsammare än normalt.

2.9. Support. Kunden kommer att ha obegränsad tillgång till leverantörens produktsupportcenter online.

2.10.  Friskrivningsklausuler.  Leverantören underhåller eller kontrollerar inte innehåll från tredje part eller innehållet på andra webbplatser som kan göras tillgängligt via tjänsterna eller inom rapporter och leverantören ansvarar inte för detsamma. Leverantörsdata tillhandahålls ”i befintligt skick”, exklusive uttryckliga eller underförstådda garantier. Tredjepartskällor kan när som helst välja att ändra tillämpliga begränsningar eller förbjuda deras innehåll från att nås enligt detta avtal.

2.11.  Kundens skadeslöshet.Kunden kommer att hålla leverantörens skadeslösa mot förluster som härrör från tredje parts anspråk från en innehållskälla mot leverantören som härrör från kundens användning av sådan tredje parts innehåll.

2.12.  Byråkunder.  Om kunden är en reklam- eller PR-byrå får kunden använda tjänsterna på uppdrag av en utsedd klient till kunden, endast i enlighet med detta avtal, och kunden måste meddela sin klient om alla begränsningar avseende användningen av rapporter eller av den tredjepartskälla som anges i avtalet.

 

3.      Villkor för sändningstjänster

Detta avsnitt 3 anger ytterligare villkor som är tillämpliga på sändningsmedietjänster (”sändningstjänster”) och leverantörsdata som tillhandahålls via sändningstjänsterna (”sändningsinnehåll”).

3.1. Acceptabel användning. Kund och användare får: (a) söka efter och hämta video- och ljudströmmar; (b) redigera klipp för lagring på och hämtning från tredjepartsleverantörens servrar via de tillhandahållna verktygen; (c) använda sändningsinnehållet endast för kundens interna, professionella användning och avseende privat, icke-kommersiell kritik, kommentarer, nyhetsrapportering, undervisning, stipendier eller forskning; (d) distribuera sändningsinnehållet endast inom kundens organisation i digital kopia eller länkdistribution via e-post, som tillåts av tredje partens programvara; (e) inte offentligt distribuera, sända, överföra, visa eller på annat sätt offentligt visa någon del av sändningsinnehållet på något sätt, inklusive att lägga upp klipp på ett intranät; (f) inte sälja vidare, omdistribuera, ladda ner eller lagra sändningsinnehåll annat än vad som är tillåtet i detta avsnitt; och (g) inte skapa härledda verk från, kopiera och klistra in länkar, sälja vidare, omvandla eller på annat sätt vidaredistribuera sändningsinnehållet eller tredje partens programvara till tredje part. Kund och användare måste göra sitt yttersta för att förhindra obehörig kopiering eller distribution av sändningsinnehållet.

 

4.      LexisNexis innehållsvillkor

Detta avsnitt 4 anger ytterligare villkor som gäller för LexisNexis-innehåll som nås via tjänsterna (”LexisNexis-innehåll”).

4.1. LexisNexis innehåll.Allt LexisNexis-innehåll är föremål för LexisNexis användarvillkor, vanligtvis på http://www.lexisnexis.com/terms/general.aspx eller sådana andra villkor som kunden har ingått med LexisNexis direkt.

4.2. Quickshare.Om kunden prenumererar på Quickshare kan kunden publicera eller distribuera LexisNexis-innehåll internt till antalet mottagare som anges på beställningen genom dagliga nyhetsbrev, e-postöverföring och/eller via kundens intranät. I detta stycke inkluderar ”internt” kunden och dess närstående bolag.

 

5.      Kanadensiska innehållsvillkor

Detta avsnitt 5 anger ytterligare villkor som gäller för leverantörsdata som kommer från Kanada (”kanadensiskt innehåll”) som nås via tjänsterna.

5.1. Kanadensiskt innehåll.Allt kanadensiskt innehåll är föremål för villkoren vanligtvis på http://cnw.en.mediaroom.com/cnw-content-licensing-terms.

 

6.      Användare i Storbritannien

Detta avsnitt 6 anger ytterligare villkor som är tillämpliga på innehåll från Newspaper Licensing Agency (”NLA”) eller Copyright Licensing Agency (”CLA”) som användare i Storbritannien kommer åt via tjänsterna (”NLA eller CLA-innehåll”).

6.1. NLA- och CLA-innehåll.Om kunden ger användare i Storbritannien tillgång till innehåll från NLA eller CLA, kommer kunden: (a) skaffa en licens för eventuellt NLA- eller CLA-innehåll som nås med hjälp av tjänsterna direkt från NLA eller CLA efter vad som är tillämpligt för sådana brittiska användare; (b) såvida det inte är licensierat av NLA eller CLA, inte vidare reproducera, kopiera, distribuera, visa, sälja, publicera, sända, cirkulera, leverera eller överföra NLA- eller CLA-innehåll varken internt eller till någon tredje part (med undantag för licensierade offentliga relationskonsulter och/eller bransch-/yrkesföreningar) för att göra intrång i de immateriella rättigheter som tillkommer NLA eller CLA, beroende på vad som är tillämpligt; (c) inte ta bort, dölja eller ändra några upphovsrättsmeddelanden som finns på eller inom NLA- eller CLA-innehållet när det nås eller levereras; (d) inte lagra NLA- eller CLA-innehåll i elektronisk form som en del av något bibliotek eller arkiv med information annat än inom tjänsterna; och (e) tillhandahålla ett uttalande på begäran av leverantören som anger antalet tillåtna användare inom kundens organisation i Storbritannien.

 

7.      Franska innehållsvillkor

Detta avsnitt 7 anger ytterligare villkor som gäller för leverantörsdata som kommer från Frankrike (”franskt innehåll”) som nås via tjänsterna.

Allt franskt innehåll är föremål för villkoren som finns tillgängligt på https://www.cision.com/legal/service-appendices/french-content-services-appendix/.

 

8.      Rapporter

8.1. Användning av rapporter.Rapporter kan innehålla data från tredjepartskällor, leverantörens analys av tredjepartskällor och utdrag, sammanfattningar av och/eller länkar till tredjepartskällor.  För att undvika tvivel kommer leverantören inte att översätta fullständiga artiklar eller distribuera den fullständiga texten av artiklar till kunden om den inte har licens att tillhandahålla sådant innehåll.  Leverantören ger kunden en icke-exklusiv, begränsad licens att använda, reproducera, visa, utföra, distribuera kopior av och förbereda härledda arbeten av rapporterna för användning enbart inom kundens organisation i samband med dess ordinarie verksamhet. Kunden samtycker till att den inte kommer att publicera, sälja, distribuera eller tillhandahålla, helt eller delvis, rapporterna till någon tredje part utan föregående skriftligt medgivande från leverantören, och under inga omständigheter får kunden publicera, sälja, distribuera, kopiera eller reproducera, helt eller delvis, allt innehåll från tredje parts källor som finns i en rapport eller på annat sätt tillhandahålls kunden av leverantören. Kunden samtycker till att (i) leverantören äger innehållet som den bidrar med till rapporterna, (ii) leverantören får återanvända sina standardrapportformat och mallar för andra kunder och (iii) rapporter innehåller i allmänhet sammanfattningar och analyser av innehåll från tredje part källor, vilket innehåll förblir föremål för den underliggande författarens upphovsrätt.