Huvudprenumerationsavtal - senast uppdaterat 22 februari 2023

 

1.     Definitioner

 

”Koncernbolag” betyder, med avseende på en part, enheter inom dess koncern som står under gemensam kontroll.

Avtal” avser dessa allmänna villkor, eventuella servicebilagor som bifogas en Beställning och alla Beställningar.

Tillämplig lag” avser alla rättsligt bindande skyldigheter för en part, inklusive lagar, regler, förordningar, koder eller andra bindande krav.

Krav” innebär alla anspråk, åtgärder, stämningar, tvister eller förfaranden.

Konfidentiell information” avser all information som en part avslöjar för den andra parten som är märkt som konfidentiell eller som en förnuftig person skulle förstå vara konfidentiell (inklusive affärshemligheter).

Kund” avser den part som identifieras som kund i en beställning.

Kunddata” avser data som kunden gör tillgänglig för leverantören för att leverantören ska kunna behandla dessa data på kundens vägnar.

Ersättningsmottagare” avser en part, dess dotterbolag och dess egna dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, ombud och andra representanter dess dotterbolag, egna styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, ombud och andra representanter.

Förluster” avser alla förluster, skador, skulder, belöningar och kostnader (inklusive domstolskostnader och rimliga advokatarvoden) relaterade till ett krav.

Beställning” avser ett beställningsdokument som anger produkter eller tjänster som leverantören eller en tredje part ska tillhandahålla kunden.

Tjänster” avser tjänster som leverantören tillhandahåller kunden enligt vad som anges i en beställning.

Leverantör”, ”vi” ”oss” eller ”vår” avser försäljningsparten i en beställning.

Leverantörsdata” avses alla data i leverantörens databas som denne använder för att tillhandahålla Tjänsterna, exklusive kunddata.

Villkor” definieras i avsnitt 6.

Återförsäljningstjänster” avser produkter och tjänster som en tredje part ska tillhandahålla kunden enligt vad som anges i en beställning.

Användare” avses en person som kunden (direkt eller indirekt) har auktoriserat att använda Tjänsterna och/eller återförsäljningstjänsterna.

2.     Tjänster

 

2.1.          Tjänster: Detta Avtal fastställer villkoren i avtalet mellan kunden och leverantören och Tjänsterna som leverantören tillhandahåller, inklusive eventuella leverantörsdata som kunden har åtkomst till.

2.2.          Ansvar: Under Avtalets löptid ska Leverantören  tillhandahålla Tjänsterna med rimlig skicklighet och omsorg; (b) inte genomföra någon väsentlig, negativ ändring i tjänsternas funktionalitet; (c) tillhandahålla tjänsterna i fysisk överensstämmelse med eventuella beskrivningar av tjänsterna i en beställning och (d) behandla eventuella personuppgifter i enlighet med databehandslingstillägget som återfinns på https://www.cision.com/legal/customerdpa; och (e) i överensstämmelse med tillämplig lag.

2.3.          Återförsäljningstjänster: När en beställning specificerar tjänster och återförsäljningstjänster: (i) ska leverantören tillhandahålla kunden tjänster enligt villkoren i detta Avtal och (ii) tredje parten ska tillhandahålla kunden återförsäljningstjänster enligt villkoren i det separata Avtalet mellan kunden och tredje parten. Leverantören ansvarar endast för sina egna tjänster och inte för några återförsäljningstjänster.

3.     Användning av Tjänsterna

3.1.          Ansvar: Kunden: (a) ansvarar för sin efterlevnad av detta Avtal och ska se till att alla användare följer villkoren i Avtalet som om användaren vore kunden; och (b) har rätten, äganderätten, behörigheterna och intresset i kunddata för att göra dem tillgängliga för leverantören för behandling.

3.2.          Restriktioner: Kunden får inte: (a) sälja, återförsälja, licensera, underlicensera, distribuera eller på annat sätt utföra Tjänsterna (eller resultaten av Tjänsterna, inklusive leverantörsdata) som är tillgängliga för någon annan än dess användare för deras egen interna användning, om inget annat anges i en beställning; (b) enligt tillämplig lag, försök att utföra omvänd kompilering, demontera, omvänd konstruktion eller på annat sätt minska till mänskligt uppfattad form någon del av Tjänsterna; (c) använda Tjänsterna eller leverantörsdata på ett sätt som bryter mot tillämplig lag, inklusive tillämplig dataskydds-, integritets-, eller informationssäkerhetslag; eller (d) störa eller hindra utförandet av Tjänsterna, inklusive spamming, hackning eller att bryta mot leverantörens API-gränser.

3.3.          Lösenordsskydd: Vardera parten ska vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att alla användar-ID och lösenord som används för Tjänsterna hålls konfidentiella. Enligt tillämplig lag ska vardera parten omedelbart meddela den andra parten vid upptäckt om säkerheten för ett användar-ID eller lösenord kan äventyras eller ha äventyrats.

4.     Avgifter

 

4.1.          Avgifter: Kunden ska betala avgifterna för Tjänsterna som anges i en beställning. Avgifterna för Tjänsterna gäller exklusive lagligt tillämpliga skatter, avgifter, tullar eller liknande pålagor, inklusive varor och tjänster, mervärdes-, käll- och försäljningsskatter. Kunden ska förse leverantören med den information som rimligen krävs för att skicka en faktura. Alla avgifter faktureras årligen i förväg och kan inte annulleras och återbetalas om inget annat anges på en beställning eller i dessa villkor.

5.     Konfidentiell information och immateriella rättigheter

 

5.1.          Konfidentiell information: Konfidentiell information innehåller inte någon information som (a) är eller blir allmänt känd för allmänheten utan brott mot någon förpliktelse mot den avslöjande parten; (b) den mottagande parten kände till innan avslöjandet av den avslöjande parten utan brott mot någon förpliktelse gentemot den avslöjande parten; (c) en tredje part som gjorts tillgänglig för den mottagande parten utan brott mot någon förpliktelse gentemot den avslöjande parten, eller (d) som den mottagande parten självständigt utvecklat.

5.2.          Förvara konfidentiellt: Den mottagande parten ska hålla den avslöjande partens konfidentiella information konfidentiell med samma grad av omsorg som vederbörande part använder för att skydda sin egen konfidentiella information av samma slag (men inte mindre än rimlig omsorg). Vid uppsägning ska vardera parten radera eller förstöra den andra partens konfidentiella information, såvida radering eller förstörelse inte är tillåtet enligt lag, i vilket fall den konfidentiella informationen ska fortsätta att skyddas i sju (7) år efter utgången av Avtalet förutsatt att alla avslöjade affärshemligheter förblir konfidentiella tills de inte längre är affärshemligheter. Den mottagande parten ska endast använda den avslöjande partens konfidentiella information för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal eller för att använda Tjänsterna. Inget i detta avsnitt 5 hindrar den mottagande parten från att avslöja den avslöjande partens konfidentiella information: (a) till dess dotterbolag, datalicensgivare, tredjepartsleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, potentiella investerare eller andra professionella rådgivare, där så krävs (gemensamt, ”tillåtna mottagare”), förutsatt att den mottagande parten förblir ansvarig för sina förpliktelser och för de tillåtna mottagarnas användning och avslöjanden av den konfidentiella informationen; eller (b) om det krävs för att avslöja den enligt tillämplig lag, förutsatt att den mottagande parten kommer att informera den avslöjande parten om kravet på offentliggörande, om det är tillåtet enligt lag, så fort det är praktiskt möjligt.

5.3.          Immateriella rättigheter: Leverantören eller dess licensgivare äger alla immateriella rättigheter i Tjänsterna och i leverantörsdata. Kunden äger alla immateriella rättigheter i kunddatan. Med undantag för vad som anges i tillämplig servicebilaga beviljas Kunden inte några rättigheter till Leverantörens immateriella rättigheter.

5.4.          Föreläggande: Ett brott mot detta avsnitt 5 kan orsaka betydande och irreparabla skador. Om endera parten bryter mot eller hotar att bryta mot detta avsnitt 5 har den avslöjande parten rätt att söka föreläggande och skälig gottgörelse utöver alla andra tillgängliga åtgärder.

 

5.5.          Användarfeedback: Leverantören får använda, införliva i Tjänsterna eller på annat sätt utnyttja förslag, funktionsbegäranden, rekommendationer, korrigeringar eller annan återkoppling (”feedback”) som kunden eller dess användare tillhandahåller i samband med användningen av Tjänsterna.

6.     Löptid och uppsägning

 

6.1.          Löptid: Detta Avtal träder ikraft när det undertecknats av parterna eller godkänns via en beställning, beroende på vilket som inträffar först, och fortlöper tills alla beställningar har upphört eller sagts upp i enlighet med villkoren i Avtalet(”löptid”).

 

6.2.          Ömsesidig uppsägning: En part kan säga upp detta Avtal när som helst genom ett skriftligt meddelande till den andra parten om; (a) den andra parten är skyldig till ett väsentligt brott och om det är möjligt, överträdelsen inte åtgärdas inom 30 dagar efter att skriftligt har underrättats om överträdelsen; eller (b) den andra parten inleder insolvensförfarande, blir föremål för en ansökan om likvidation, konkurs, eller överlåtelse till förmån för borgenärer (inklusive liknande förfaranden enligt tillämplig lag); eller (c) den andra parten träffar en överenskommelse med sina borgenärer i samband med bekymmer för insolvens (inklusive liknande förfaranden enligt tillämplig lag).

6.3.          Upphävande av Tjänster: Leverantören kan stänga av Tjänsterna om: (a) Kunden underlåter att betala en obestridd faktura inom tio (10) dagar efter att Leverantören meddelat Kunden om ett sådant misslyckande (som kan ske via e-post eller telefon), (b) Kundens användning av Tjänsterna bryter mot Tillämplig Lag eller (c) Kundens användning av Tjänsterna bryter mot detta Avtal och hotar integriteten i Leverantörens plattform.

6.4.          Upplupna rättigheter och överlevnad: En parts upplupna rättigheter och förpliktelser påverkas inte av uppsägningen av detta Avtal. Avsnitt 1, 3.2, 4, 5, 6, 7 och 9 fortsätter att gälla efter uppsägning av Avtalet. Vid uppsägning eller upphörande ska alla licenser som beviljas av endera parten upphöra att gälla.

7.     Ansvarsbegränsningar

7.1       Ansvarsbegränsning. Med förbehåll för undantagen i avsnitt 7.2 kommer varje parts sammanlagda ansvar för förluster som endera parten kan drabbas av som ett direkt och rimligen förutsebart resultat av en parts brott enligt detta Avtal, oavsett orsaken till åtgärden, att begränsas till de belopp som ska betalas av kunden enligt detta Avtal enligt tabellen nedan:

Avgifter* för Tjänsterna under de 12 månader som föregick datumet för anspråk

*USD eller lokal motsvarighet

Ansvarsgräns

Mindre än 100 000 USD

110 % av avgifterna för Tjänster

100 001 - 1 000 000 USD

Dubbla avgifterna för Tjänster

1 000 001 USD eller mer

Tre gånger avgifterna för Tjänster

7.2            Undantag.

(a)   Ingenting i detta Avtal kommer att utesluta eller begränsa en parts ansvar för förluster som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag (inklusive bedrägeri, uppsåtlig försummelse eller grov vårdslöshet) eller som härrör från ersättningsskyldigheter som anges i detta Avtal. Om detta Avtal regleras av tysk lag är förlusterna som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag bedrägeri, avsiktlig försummelse, grov vårdslöshet och skador till följd av dödsfall, fysisk skada, brott mot huvudförpliktelser eller skador på en persons hälsa.

(b)   Ingen av parterna ska ha ansvar för några följdskador, oförutsedda, särskilda, straffbara, föredömliga eller indirekta skador, inklusive förlust av förväntad vinst, förlust av intäkter, ekonomisk förlust, kostnader för upphandling av ersättningsvaror eller -tjänster, förlust av användning av utrustning eller avbrott i verksamheten, oavsett orsak till åtgärd, och även om en part har informerats om risken för sådana skador.

(c)   Bortsett från avsnitt 7.1 är Kunden ansvarig för alla juridiska avgifter och inkassokostnader som uppstår i samband med inkassering av Avgifterna.

7.3            Friskrivningsklausuler.  Med undantag för vad som uttryckligen anges i avsnitt 2.2 och 3.1 är alla andra garantier, villkor och framställningar, oavsett uttryckliga eller underförstådda, undantagna, enligt tillämplig lag. Leverantören lämnar ingen garanti för att Tjänsterna kommer att vara oavbrutna eller felfria.

8.     Gottgörelse

 

8.1.          Leverantörens gottgörelse: Kunden ska ersätta leverantörens ersättningsmottagare för förluster som uppstår till följd av ett krav från tredje part mot leverantören om kunddata utgör intrång i en tredje parts immateriella rättigheter. Skadeståndet gäller inte om kravet är baserat på kundens användning av Tjänsterna i strid med dess förpliktelser i enlighet med detta Avtal. Om ett skadeståndskrav uppstår kan leverantören: (i) säkra kundens rätt att fortsätta använda Tjänsterna eller (ii) ersätta eller ändra Tjänsterna så att de inte längre utgör intrång. Om (i) och de (ii) inte rimligen är tillgängliga kan leverantören säga upp Tjänsterna som utgör intrång med 30 dagars skriftligt varsel till kunden och ge en proportionell återbetalning av eventuella förbetalda avgifter för de uppsagda Tjänsterna som inte tillhandahållits.

8.2.          Kundens skadestånd: Kunden ska hålla leverantörens ersättningsmottagare skadeslösa för förluster som uppstår till följd av ett krav mot leverantören från tredje part mot kunden för kundens användning av Tjänsterna som gör intrång i eller missbrukar tredje parts immateriella rättigheter.

8.3.          Skadeståndsprocess: Den ersättningsskyldiga parten ska meddela den ersättningsskyldiga parten skriftligen om alla krav och enskilda kontroll att försvara eller förlika kravet. Den skadelidande parten ska använda sina kommersiellt rimliga ansträngningar för att mildra sina förluster.

 

9.     Allmänt

 

9.1.          Integritet: Leverantören behandlar användardata i enlighet med sitt integritetsmeddelande som finns tillgänglig på https://gdpr.cision.com/dataprivacynotice_customersprospects.  

9.2.          Tolkningsregler: Orden ”omfatta” och ”inklusive” anses ha betydelsen ”utan begränsning” efter sig och hänvisningar till ”kommer att” ha samma betydelse som ”ska”.

9.3.          Force majeure: Ingen av parterna är ansvarig för en överträdelse som orsakats av händelser som ligger utanför dess rimliga kontroll, inklusive naturkatastrofer, sjukdomsutbrott, krig, upplopp, terroristhandlingar, civila oroligheter, illvilliga skador, myndighetsåtgärder, branschåtgärder eller -tvister, bränder, översvämningar, stormar eller fel i tredje parts telekommunikationstjänster.

9.4.          Publicitet: Ingen av parterna får offentliggöra förhållandet mellan parterna eller Tjänsterna som tillhandahålls enligt detta Avtal utan den andra partens föregående skriftliga medgivande.

9.5.          Ogiltighet: Om något villkor i detta Avtal befinns vara ogiltigt, olagligt eller icke verkställbart förblir resten av Avtalet att giltigt.

9.6.          Inget undantag: Endera partens försening eller underlåtenhet att genomdriva ett villkor i Avtalet är inte ett avstående från denna rättighet och hindrar inte den parten från att senare genomdriva det villkoret eller något annat villkor.

9.7.          Meddelande: Vardera parten ska skriftligen och med budtjänst eller registrerad leverans leverera meddelanden om rättslig service eller väsentligt avtalsbrott: för leverantören till dennes registrerade kontorsadress enligt vad som anges i en beställning; för kunden, till dennes adress enligt vad som anges i en beställning. Eventuella meddelanden som gäller andra ärenden kan levereras i enlighet med föregående mening eller via e-post. Om det skickas via e-post ska kunden skicka meddelandet till legalnotices@cision.com och med kundens kontoansvarige kopierad, och leverantören ska skicka meddelandet till kunden via en e-postadress som anges i en beställning. Meddelanden som skickas via rekommenderat brev anses ha mottagits tre arbetsdagar efter inlämning; E-postmeddelande anses ha mottagits 24 timmar efter att det har skickats.

9.8.          Tilldelning: Ingen av parterna får överlåta, överföra, debitera eller på annat sätt belasta, skapa något förtroende, eller handla på något sätt med detta Avtal eller någon rättighet, förmån eller intresse enligt detsamma eller överföra eller förnya (vardera en ”tilldelning”) utan den andra partens föregående skriftliga medgivande. Alla överlåtelser utan den andra partens föregående skriftliga medgivande är ogiltiga. Oaktat den föregående meningen kan endera parten utföra en tilldelning utan den andra partens föregående skriftliga medgivande (men med varsel till den andra parten) till en efterträdare i samband med en fusion, förvärv (inklusive alla eller väsentligen alla tillgångar som tillhör en part), förändring av kontrollen eller liknande transaktion.

9.9.          Bestickningskonvention: Parterna kommer att: (a) följa alla tillämpliga lagar som gäller anti-bestickning eller -korruption och (b) omedelbart rapportera till den andra parten om vederbörande får en begäran om otillbörlig fördel.

9.10.       Hela Avtalet: Detta Avtal är den exklusiva beskrivningen och överenskommelsen mellan parterna, och alla andra villkor som anges i en Kunds inköpsorder eller portal är ogiltiga. Detta Avtal ersätter alla tidigare eller samtida förslag, överenskommelser, avtal eller framställningar om dess innehåll. Vardera parten samtycker till att vid ingåendet av detta Avtal ingen av parterna förlitar sig på eller kommer att ha någon gottgörelse med avseende på något förslag, någon överenskommelse, något avtal eller någon framställning annat än vad som anges i Avtalet. Eventuella undantag, tillägg, ändringar eller andra modifieringar av detta Avtal måste göras skriftligen och undertecknas av båda parterna.

9.11.       Efterlevnad. Kundens och dess användares användning av Tjänsterna är föremål för efterlevnad av tillämpliga lagar, regler och förordningar om exportkontroll och handelssanktioner. Genom att använda Tjänsterna intygar och garanterar kunden att varken kunden eller någon av dess användare: (a) finns på, ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av en person som finns på, någon kanadensisk, amerikansk, brittisk, europeisk eller annan tillämplig lista över förbjudna parter; och (b) är belägen eller bosatt i ett land eller territorium som är eller blir föremål för ett embargo av Kanada, USA, Storbritannien, EU eller någon annan tillämplig jurisdiktion.

9.12.       Prioritetsordning: Om det förekommer en konflikt i detta Avtal, är prioritetsordningen: (1) sektionerna 5.3, 7 och9.10 i dessa villkor; (2) en Beställning; (3) eventuella bilagor; och (4) dessa villkor. Avtalets engelska version gäller framför alla icke-engelska versioner.

9.13.       Tredje partsrättigheter: Utöver vad som anges i avsnitten 8.1 och 8.2 förmedlar detta Avtal inga förmånsrättigheter till någon annan person än till parterna i detta Avtal. Ersättningstagarnas rättigheter som anges i avsnitt 8.1 och 8.2 får dock endast verkställas av den relevanta parten i detta Avtal.

9.14.       Språkval: Parterna bekräftar att det är deras uttryckliga önskan om att detta Avtal, liksom alla andra dokument, som gäller detta Avtal, inklusive meddelanden, tidtabeller och tillstånd, har upprättats och skall endast upprättas på engelska. Les parties aux présentes confirment leur volonté expresse que cette convention, de même que tous les documents s'y rattachant, y compris tous avis, Annexes et autorisations s'y rattachant, soient rédigés en langue anglaise seulement.

 

9.15.       Gällande lag och jurisdiktion: Vardera parten samtycker till tillämplig lag och jurisdiktion baserat på kundens hemvist, enligt följande:

Om kunden har sin hemvist i:

Är tillämplig lag:

Domstolar som har exklusiv jurisdiktion finns i:

Alla länder eller geografiska områden som inte anges nedan

Engelska

Storbritannien

Australien eller Nya Zeeland

New South Wales

Sydney

Kina (för tillämpningen av detta Avtal, förutom den särskilda administrativa regionen Hongkong, den särskilda administrativa regionen Macao och Taiwan)

Kinesiska

Folkdomstolen med jurisdiktion i leverantörens hemvist

Länder eller geografiska regioner i Asien eller Asien och Stillahavsområdet (förutom Kina och Indien)

Singapore

Singapore

Kanada

Ontario

Toronto

Danmark

Danska

Köpenhamn

Frankrike

Franska

Paris

Tyskland

Tyska

Berlin

Portugal

Portugisiska

Lissabon

Sverige

Svenska

Stockholm

USA eller Mexiko

New York

New York City