Huvudabonnemangsavtal – senast uppdaterat 22 mars 2022

          1.     Definitionerxs

”Koncernbolag” avser med avseende på en part, enheter inom dess koncern som står under gemensam kontroll.

Avtal” avser dessa allmänna villkor, eventuella servicebilagor som bifogas en order och alla ordrar.

Tillämplig lag” avser alla rättsligt bindande skyldigheter för en part, inklusive lagar, regler, förordningar, koder, domslut eller andra bindande krav.

Krav” avser alla anspråk, åtgärder, stämningar, tvister eller förfaranden.

Konfidentiell information” avser all information som en part avslöjar för den andra parten som är märkt som konfidentiell eller som en förnuftig person skulle förstå vara konfidentiell (inklusive affärshemligheter).

Kund” avser den part som anges som kund i en order.

Kunddata” avser data som kunden gör tillgängliga för leverantören i syfte att leverantören ska kunna behandla dessa data på kundens vägnar.

Ersättningstagare” avser med avseende på en part, den parten, dess koncernbolag och dess egna och dess koncernbolags egna styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, ombud och andra representanter.

Förluster” avser alla förluster, skador, skulder, belöningar och kostnader (inklusive domstolskostnader och rimliga advokatarvoden) relaterade till ett krav.

Order” avser ett beställningsdokument som anger produkter eller tjänster som leverantören eller en tredje part ska tillhandahålla kunden.

Tjänster” avser tjänster som leverantören tillhandahåller kunden enligt vad som anges i en order.

Leverantör”, ”vioss ”eller ”vår” avser försäljningsparten i en order.

Leverantörsdata” avses alla data i leverantörens databas som denne använder för att tillhandahålla tjänsterna, exklusive kunddata.

Term” definieras i avsnitt 6.

Återförsäljningstjänster” avser produkter och tjänster som en tredje part ska tillhandahålla kunden enligt vad som anges i en order.

Användare” avses en person som kunden (direkt eller indirekt) har auktoriserat att använda tjänsterna och/eller återförsäljningstjänsterna.

          2.     Tjänster

2.1.            Tjänster: Detta avtal fastställer villkoren i avtalet mellan kunden och leverantören och tjänsterna som leverantören tillhandahåller, inklusive eventuella leverantörsdata som kunden har åtkomst till.

2.2.            Ansvar: Under avtalets löptid ska leverantören: (a) tillhandahålla tjänsterna med rimlig kunskap och omsorg, (b) inte göra någon väsentlig negativ ändring av tjänsternas funktionalitet, (c) tillhandahålla tjänsterna i materiell överensstämmelse med eventuella beskrivningar av tjänsterna i en order och (d) behandla eventuella personuppgifter i enlighet med databehandlingstillägget som finns på https://www.cision.com/legal/customerdpa. Med undantag för vad som uttryckligen anges i avsnitt 2.2 är alla andra garantier, villkor och framställningar, oavsett uttryckliga eller underförstådda, undantagna, enligt tillämplig lag.

2.3.            Återförsäljningstjänster: Alla tjänster och återförsäljningstjänster kommer att anges i en order. När en order specificerar tjänster och återförsäljningstjänster: (i) ska leverantören tillhandahålla kunden tjänster enligt villkoren i detta avtal och (ii) tredje parten ska tillhandahålla kunden återförsäljningstjänster enligt villkoren i det separata avtalet mellan kunden och tredje parten. Leverantören ansvarar endast för sina egna tjänster och inte för några återförsäljningstjänster.

          3.     Användning av tjänsterna

3.1.            Ansvar: Kunden: (a) ansvarar för sin efterlevnad av detta avtal och ska se till att alla användare följer villkoren i avtalet som om användaren vore kunden; och (b) har rätten, äganderätten, behörigheterna och intresset i kunddata för att göra dem tillgängliga för leverantören för behandling.

3.2.            Restriktioner: Kunden får inte: (a) sälja, återförsälja, licensera, underlicensera, distribuera eller på annat sätt utföra tjänsterna (eller resultaten av tjänsterna, inklusive leverantörsdata) som är tillgängliga för någon annan än dess användare för deras egen interna användning, om inget annat anges i en order; (b) enligt tillämplig lag, försök att bakåtkompilera, demontera, bakåtkonstruera eller på annat sätt minska till mänskligt uppfattad form någon del av tjänsterna; (c) använda tjänsterna eller leverantörsdata på ett sätt som bryter mot tillämplig lag, inklusive tillämplig dataskydds-, integritets-, eller informationssäkerhetslag; eller (d) störa eller hindra utförandet av tjänsterna, inklusive spamming, hackning eller bryta mot leverantörens API-gränser.

3.3.            Lösenordsskydd: Vardera parten ska vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att alla användar-ID och lösenord som används för tjänsterna hålls konfidentiella. Enligt tillämplig lag ska vardera parten omedelbart meddela den andra parten vid upptäckt om säkerheten för ett användar-ID eller lösenord kan äventyras eller ha äventyrats.

          4.     Avgifter

4.1.            Avgifter: Kunden ska betala avgifterna för tjänsterna som anges i en order. Avgifterna för tjänsterna är exklusive lagligt tillämpliga skatter, avgifter, tullar eller liknande myndighetsbedömningar, inklusive varor och tjänster, mervärdes-, käll- och försäljningsskatter. Kunden ska tillhandahålla leverantören den information som rimligen krävs för att skicka en faktura. Alla avgifter faktureras årligen i förskott om inget annat anges i en order.

4.2.            Ordrar och återförsäljningstjänster: Kunden ska betala: (a) leverantören arvoden för tjänsterna och eventuella återförsäljningstjänster som anges i en order som leverantören skickar till kunden (för återförsäljningstjänster ska leverantören samla in arvodena för återförsäljningstjänsterna på tredje partens vägnar) och (b) arvodena för tjänsterna som anges i en order som en tredje part skickar till kunden, och i sådant fall ska den tredje parten samla in beloppen som ska betalas till leverantören på leverantörens vägnar.

          5.     Konfidentiell information och immateriella rättigheter

5.1.            Konfidentiell information: Konfidentiell information omfattar inte någon information som: (a) är eller blir allmänt känd för allmänheten utan att den avslöjande parten har någon skyldighet, (b) den mottagande parten kände till innan den avslöjande parten avslöjade informationen utan att den avslöjande parten har brutit mot någon skyldighet, (c) som en tredje part avslöjade för en mottagande part utan att den avslöjande parten har brutit mot någon skyldighet; eller (d)  den mottagande parten har skapat oberoende.

5.2.            Förvara konfidentiellt: Den mottagande parten ska förvara den avslöjande partens konfidentiella information konfidentiell under avtalets löptid och i två år efter att löptiden gått ut, förutsatt att alla affärshemligheter som innehåller konfidentiell information förblir konfidentiella tills de inte längre är affärshemligheter. Den mottagande parten ska endast använda den avslöjande partens konfidentiella information för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal eller använda tjänsterna. Inget i detta avsnitt 5 hindrar den mottagande parten från att avslöja den avslöjande partens konfidentiella information: (a) till dess koncernbolag, datalicensgivare, tredjepartsleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, potentiella investerare eller andra professionella rådgivare, där så krävs (gemensamt, ”tillåtna mottagare”), förutsatt att den mottagande parten förblir ansvarig för sina skyldigheter och för de tillåtna mottagarnas användning och avslöjanden av den konfidentiella informationen; eller (b) om det krävs för att avslöja den enligt tillämplig lag, förutsatt att den mottagande parten kommer att informera den avslöjande parten om kravet på offentliggörande, om det är tillåtet enligt lag, så fort det är praktiskt möjligt.

5.3.            Immateriella rättigheter: Leverantören eller dess licensgivare äger alla immateriella rättigheter i tjänsterna och leverantörsdata. Kunden äger alla immateriella rättigheter i kunddata. Utöver vad som anges på annan plats i detta avtal beviljas kunden inte några rättigheter till leverantörens immateriella rättigheter.

5.4.            Användarfeedback: Leverantören får använda, införliva i tjänsterna eller på annat sätt utnyttja förslag, funktionsbegäran, rekommendation, korrigering eller annan feedback (”feedback”) som kunden eller dess användare tillhandahåller i samband med användningen av tjänsterna.

          6.     Löptid och uppsägning

6.1.            Löptid: Detta avtal träder ikraft när det undertecknats av parterna eller godkänns via en order, beroende på vilket som inträffar först, och fortlöper tills alla ordrar har upphört eller sagts upp i enlighet med villkoren i avtalet(”löptid”).

6.2.            Ömsesidig uppsägning: Endera parten kan när som helst säga upp detta avtal genom skriftligt meddelande till den andra parten om: (a) den andra parten överträder väsentligt mot avtalet och, om det går att åtgärda, överträdelsen inte åtgärdas inom 30 dagar efter att ha skriftligen meddelats om överträdelsen; eller (b) den andra parten inleder ett insolvensförfarande, blir föremål för en framställning i likvidation, eller något annat förfarande som rör insolvens, likvidation, konkurs, eller överlåtelse till förmån för fordringsägare (inklusive liknande förfaranden enligt tillämplig lag); eller (c) den andra parten ingår ett avtal med sina fordringsägare som rör farhågor om insolvens (inklusive liknande förfaranden enligt tillämplig lag).

6.3.            Upplupna rättigheter och överlevnad: En parts upplupna rättigheter och skyldigheter påverkas inte av uppsägningen av detta avtal. Avsnitt 1, 3.2, 4, 5, 6, 7 och 9 fortsätter att gälla efter uppsägning av avtalet. Vid uppsägning eller upphörande ska alla licenser som beviljas av endera parten upphöra.

          7.     Undantag och ansvarsbegränsningar

***Läs avsnitt 7.1-7.3 eftersom de utesluter/begränsar vardera partens ansvar***

7.1.            Vad parterna är ansvariga för: Inget i detta avtal utesluter eller begränsar en parts ansvar för några förluster som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag (inklusive bedrägeri). Om detta avtal regleras av tysk lag är förlusterna som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag bedrägeri, avsiktlig försummelse, grov vårdslöshet och skador till följd av dödsfall, fysisk skada, brott mot huvudförpliktelser eller skador på en persons hälsa.

7.2.            Förluster en part ansvarar för: Med förbehåll för avsnitt 7.1 och 7.3 är en part endast ansvarig för förluster som den andra parten lider till en direkt och rimligen förutsebart följd av en parts brott mot sina skyldigheter enligt detta avtal. Förutom vad som anges i avsnitt 7.1 och föregående mening ska ingen part ansvara gentemot den andra parten för några andra förluster av något slag (inklusive utebliven vinst eller följdskador, oförutsedda skador, straffskador, särskilda eller indirekta skador i samband med detta avtal, oavsett om det sker enligt kontraktsteori, ersättningsrätt, produktansvar eller på annat sätt, oavsett om en sådan person eller enhet har informerats om sådan potentiell skada).

7.3.            Ansvarsgräns: Med föremål för vad som anges i avsnitt 7.1 begränsas vardera partens totala ansvar, oavsett hur det uppstått, till de belopp som anges i tabellen nedan.

 

Avgifter* för tjänsterna under de 12 månader som föregick anspråksdatumet

*USD eller lokal motsvarighet

Ansvarsgräns

Mindre än 100 000 USD

110 % av avgifterna för tjänster

100 001–1 000 000 USD

Dubbla avgifterna för tjänster

1 000 001 USD eller mer

Tre gånger avgifterna för tjänster

 

          8.     Gottgörelse

8.1.            Leverantörens skadeslöshet: Leverantören ska ersätta kundens ersättningstagare för förluster som uppstår till följd av ett krav från tredje part mot kunden om kundens användning av tjänsterna utgör intrång i en tredje parts immateriella rättigheter. Skadeståndet gäller inte om kravet är baserat på kundens användning av tjänsterna i strid med dess skyldigheter enligt detta avtal. Om ett skadeståndskrav uppstår kan leverantören: (i) säkra kundens rätt att fortsätta använda tjänsterna eller (ii) ersätta eller ändra tjänsterna så att de inte längre utgör intrång. Om (i) och (ii) inte är rimligen tillgängliga kan leverantören säga upp tjänsterna som utgör intrång med 30 dagars skriftligt varsel till kunden och ge en proportionell återbetalning av eventuella förbetalda avgifter för de uppsagda tjänsterna som inte tillhandahållits.

8.2.            Kundens skadeslöshet: Kunden ska ersätta leverantörens ersättningstagare för förluster som uppstår till följd av ett krav från tredje part mot leverantören om kunddata utgör intrång i en tredje parts immateriella rättigheter.

8.3.            Skadeståndsprocess: Den ersättningsskyldiga parten ska meddela den ersättningsskyldiga parten skriftligen om alla krav och enskilda kontroll att försvara eller förlika kravet. Den skadelidande parten ska använda sina kommersiellt rimliga ansträngningar för att mildra sina förluster.

          9.     Allmänt

9.1.            Sekretess: Leverantören behandlar användardata i enlighet med sitt sekretessmeddelande som finns tillgänglig på https://gdpr.cision.com/dataprivacynotice_customersprospects.

9.2.            Tolkningsregler: Orden ”omfatta” och ”inklusive” anses ha orden ”utan begränsning” efter sig och hänvisningar till ”kommer att” har samma betydelse som ”ska”.

9.3.            Force majeure: Ingen av parterna är ansvarig för en överträdelse som orsakats av händelser som ligger utanför dess rimliga kontroll, inklusive naturkatastrofer, sjukdomsutbrott, krig, upplopp, terroristhandlingar, civila oroligheter, illvilliga skador, myndighetsåtgärder, branschåtgärder eller -tvister, bränder, översvämningar, stormar eller fel i tredje parts telekommunikationstjänster.

9.4.            Publicitet: Ingen av parterna får offentliggöra förhållandet mellan parterna eller tjänsterna som tillhandahålls enligt detta avtal utan den andra partens föregående skriftliga medgivande.

9.5.            Ogiltighet: Om något villkor i detta avtal befinns vara ogiltigt, olagligt eller icke verkställbart förblir resten av avtalet ikraft.

9.6.            Inget undantag: Endera partens försening eller underlåtenhet att genomdriva ett villkor i avtalet är inte ett avstående från denna rättighet och hindrar inte den parten från att senare genomdriva det villkoret eller något annat villkor.

9.7.            Meddelande: Vardera parten ska skriftligen och med budtjänst eller registrerad leverans leverera meddelanden om rättslig service eller väsentligt avtalsbrott: för leverantören till dennes registrerade kontorsadress enligt vad som anges i en order; för kunden, till dennes adress enligt vad som anges i en order. Eventuella meddelanden för andra ärenden kan levereras i enlighet med föregående mening eller via e-post. Om det skickas via e-post ska kunden skicka meddelandet till legalnotices@cision.com och med kundens kontoansvarige kopierad, och leverantören ska skicka meddelandet till kunden via en e-postadress som anges i en order. Meddelanden som skickas via rekommenderat brev anses ha mottagits tre arbetsdagar efter postningen. E-postmeddelande anses ha mottagits 24 timmar efter att det har skickats.

9.8.            Tilldelning: Ingen av parterna får överlåta, överföra, debitera eller på annat sätt belasta, skapa någon tillit över eller handla på något sätt med detta avtal eller någon rättighet, förmån eller intresse enligt detta eller överföra eller förnya (vardera en ”tilldelning”) utan den andra partens föregående skriftliga medgivande. Alla överlåtelser utan den andra partens föregående skriftliga medgivande är ogiltiga. Oaktat den föregående meningen kan endera parten göra ett tilldelning utan den andra partens föregående skriftliga medgivande (men med varsel till den andra parten) till en efterträdare i samband med en fusion, förvärv (inklusive alla eller väsentligen alla tillgångar som tillhör en part), förändring av kontrollen eller liknande transaktion.

9.9.            Anti-bestickning: Parterna kommer att: (a) följa alla tillämpliga lagar som gäller anti-bestickning eller -korruption och (b) omedelbart rapportera till den andra parten om den får en begäran om otillbörlig fördel.

9.10.        Hela avtalet: Detta avtal är det enda avtalet och överenskommelsen mellan parterna. Detta avtal ersätter alla tidigare eller samtida förslag, överenskommelser, avtal eller framställningar om dess innehåll. Vardera parten samtycker till att vid ingåendet av detta avtal är ingen part beroende av, och kommer inte att ha någon gottgörelse med avseende på, något förslag, någon överenskommelse, något avtal eller någon framställning annat än vad som anges i avtalet. Eventuella undantag, tillägg, ändringar eller annan modifieringar av detta avtal måste göras skriftligen och undertecknas av båda parterna.

9.11.        Efterlevnad. Kundens och dess användares användning av tjänsterna är föremål för efterlevnad av tillämpliga lagar, regler och förordningar om exportkontroll och handelssanktioner. Genom att använda tjänsterna intygar och garanterar kunden att varken kunden eller någon av dess användare: (a) finns på, ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av en person som finns på, någon kanadensisk, amerikansk, brittisk, europeisk eller annan tillämplig lista över förbjudna parter; och (b) är belägen eller bosatt i ett land eller territorium som är eller blir föremål för ett embargo av Kanada, USA, Storbritannien, EU eller någon annan tillämplig jurisdiktion.

9.12.        Prioritetsordning: Om det uppstår en avvikelse i detta avtal är prioritetsordningen som följande: (1) avsnitt 7 och 9.10 i dessa villkor; (2) en order; (3) eventuella servicetillägg; och (4) dessa villkor. Avtalets engelska versionen gäller framför alla icke-engelska versioner.

9.13.        Tredjepartsrättigheter: Utöver vad som anges i avsnitt 8.1 och 8.2 ger detta avtal inga förmånsrättigheter till någon annan person än parterna i detta avtal. Ersättningstagarnas rättigheter som anges i avsnitt 8.1 och 8.2 får dock endast verkställas av den relevanta parten i detta avtal.

9.14.        Språkval: Parterna bekräftar att det är deras uttryckliga önskan att detta avtal, liksom alla andra dokument som gäller detta avtal, inklusive meddelanden, tidtabeller och tillstånd, har upprättats och skall upprättas endast på engelska. Les parties aux présentes confirment leur volonté expresse que cette convention, de même que tous les documents s'y rattachant, y compris tous avis, Annexes et autorisations s'y rattachant, soient rédigés en langue anglaise seulement.

9.15.        Upphandlande enhet, tillämplig lag och jurisdiktion: Vardera parten samtycker till tillämplig lag och jurisdiktion baserat på kundens hemvist, enligt följande:

 

Om kunden har sin hemvist i:

Är tillämplig lag:

Domstolar som har exklusiv jurisdiktion finns i:

Alla länder eller geografiska områden som inte anges nedan

Engelska

Storbritannien

Australien eller Nya Zeeland

New South Wales

Sydney

Kina (för tillämpningen av detta avtal, förutom den särskilda administrativa regionen Hongkong, den särskilda administrativa regionen Macao och Taiwan)

Kinesiska

Folkdomstolen med jurisdiktion i leverantörens hemvist

Länder eller geografiska regioner i Asien eller Asien och Stillahavsområdet (förutom Kina och Indien)

Singapore

Singapore

Kanada

Ontario

Toronto

Danmark

Danska

Köpenhamn

Frankrike

Franska

Paris

Tyskland

Tyska

Berlin

Portugal

Portugisiska

Lissabon

Sverige

Svenska

Stockholm

USA eller Mexiko

New York

New York City